Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Støtteforeningen for Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv

§ 1.Støtteforeningen har til formål at støtte Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv ved indsamling af materiale og økonomisk

§ 2.
Støtteforeningens bestyrelse består af mindst to medlemmer fra hvert sogn i Ejby Kommune.
Halvdelen af bestyrelsen er på valg efter tur hvert år. Der vælges to revisorer for en to årig periode og én suppleant. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, ligesom bestyrelsen kan udarbejde nærmere regler for bestyrelsens og foreningens arbejdsopgaver.

§ 3.Mindst ét medlem af Støtteforeningen, udpeget af bestyrelsen, skal være medlem af arkivets arbejdsudvalg.

§ 4.
Støtteforeningens arbejdsområde er følgende sogne: Balslev, Brenderup, Ejby, Fjeldsted, Gelsted, Harndrup, Husby, Indslev, Tanderup og Ørslev.

§ 5.
Støtteforeningens regnskab skal føres således, at der til enhver tid er oversigt over foreningens økonomi. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. april med i det mindste følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne foreslag
5. Budget/Kontigent
6. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 1 revisor
c) en revisorsuppleant
Generalforsamlingen indvarsles gennem dags- og ugepressen eller på anden måde 14 dage forinden.

§ 7.
Støtteforeningen ophæves i tilfælde af, at arkivet nedlægges. Eventuelle midler bruges til opbevaring af arkivet

§ 8.
Ændringer i vedtægterne kan foretages af lovligt indvarslet generalforsamling ved almindelig stemmeflertal.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 18. marts 2015.